Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Instapmomenten

Toelatingsvoorwaarden en inschrijven van leerlingen

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het volledige schoolreglement.

Kleuteronderwijs

Kleuters die twee jaar en zes maanden of ouder zijn op een instapdatum, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs starten.
Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen, zindelijk zijn.

Voorafgaandelijk aan elke instapdag nodigen we de ouders/verzorgers van de instappers, samen met hun kindje, uit op een kijkuur in de instapklas.

Tijdens dit kijkuur wordt, behalve aan het kennismaken met de school en juf, ook aandacht besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool.
Tevens kunnen dan de inschrijvingsdocumenten worden ingevuld. Voor deze inschrijving hebben we één van volgende documenten/kaarten nodig: ISI+kaart (identiteitskaart), paspoort, uittreksel uit de geboorteakte van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouders waarin het kind vermeld staat.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school, zonder rekening te houden met de instapdata.

Schooljaar 2021 - 2022

kindjes geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

1 maart 2019
8 mei 2019
10 juli 2019
1 augustus 2019
7 september 2019
19 oktober 2019
30 november 2019

de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

woensdag 1 september 2021
maandag 8 november 2021
maandag 10 januari 2022
dinsdag 1 februari 2022
maandag 7 maart 2022
dinsdag 19 april 2022
maandag 30 mei 2022

Schooljaar 2022 - 2023

kindjes geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

1 maart 2020
7 mei 2020
9 juli 2020
1 augustus 2020
27 augustus 2020
17 oktober 2020
22 november 2020

de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

donderdag 1 september 2022
maandag 7 november 2022
maandag 9 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
maandag 27 februari 2023
maandag 17 april 2023
maandag 22 mei 2023

Lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. We denken hierbij aan:
- het trouwboekje of een paspoort van de ouders;
- paspoort, identiteitskaart of ISI+kaart van uw kind; - het uittreksel uit de geboorteakte;
- ...