Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Instapmomenten

Toelatingsvoorwaarden en inschrijven van leerlingen

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het volledige schoolreglement.

Kleuteronderwijs

Kleuters die twee jaar en zes maanden of ouder zijn op een instapdatum, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs starten.
Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen, zindelijk zijn.

Voorafgaandelijk aan elke instapdag nodigen we de ouders/verzorgers van de instappers, samen met hun kindje, uit op een kijkuur in de instapklas.

Tijdens dit kijkuur wordt, behalve aan het kennismaken met de school en juf, ook aandacht besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool.
Tevens kunnen dan de inschrijvingsdocumenten worden ingevuld. Voor deze inschrijving hebben we één van volgende documenten/kaarten nodig: ISI+kaart (identiteitskaart), paspoort, uittreksel uit de geboorteakte van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouders waarin het kind vermeld staat.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school, zonder rekening te houden met de instapdata.

Schooljaar 2022 - 2023

kindjes geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

1 maart 2020
7 mei 2020
9 juli 2020
1 augustus 2020
27 augustus 2020
17 oktober 2020
22 november 2020

de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

donderdag 1 september 2022
maandag 7 november 2022
maandag 9 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
maandag 27 februari 2023
maandag 17 april 2023
maandag 22 mei 2023

Schooljaar 2023 - 2024

kindjes geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

1 september 2021
6 mei 2021
8 juli 2021
1 augustus 2021
19 augustus 2021
15 oktober 2021
13 november 2021

de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

vrijdag 1 september 2023
maandag 6 november 2023
maandag 8 januari 2024
donderdag 1 februari 2024
maandag 19 februari 2024
maandag 15 april 2024
maandag 13 mei 2024

Schooljaar 2024 - 2025

kindjes geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

3 september 2022
4 mei 2022
6 juli 2022
3 augustus 2022
10 september 2022
22 oktober 2022
2 december 2022

de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

maandag 2 september 2024
maandag 4 november 2024
maandag 6 januari 2025
maandag 3 februari 2025
maandag 10 maart 2025
dinsdag 22 april 2025
maandag 2 juni 2025

Lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. We denken hierbij aan:
- het trouwboekje of een paspoort van de ouders;
- paspoort, identiteitskaart of ISI+kaart van uw kind; - het uittreksel uit de geboorteakte;
- ...