Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Zorgbeleid - Zorg op onze school

Algemeen

Zorgcontinuüm

Het M-decreet stelt dat het de taak van de school is om een zorgcontinuüm uit te bouwen. Het gaat om een zorgbeleid waarin je school 3 fases doorloopt om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen:

  1. Brede basiszorg: vanuit een visie op zorg biedt de school alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan. De school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt hen systematisch op en werkt actief aan het verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren.
  2. Verhoogde zorg: de school neemt extra maatregelen (zoals remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren) die ervoor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.
  3. Uitbreiding van zorg: het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat ze nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg, onder de vorm van gon-begeleiding, motiveert.

Onze school hanteert de beslisboom binnen de verschillende fases van het zorgcontinuüm ter verduidelijking van het zorgtraject dat wordt gelopen.  Het CLB volgt deze fases via het multi-disciplinair overleg.  (Bron: www.prodiagnostiek.be)

Handelingsgericht werken

Een zorgcontinuüm uitbouwen betekent ook dat de school handelingsgericht werkt (HGW). Zo streven we naar kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding.

HGW heeft 7 uitgangspunten:

  1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Je vraagt je af wat de leerling nodig heeft om doelen te bereiken.
  2. Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school verbetert de aanpak.
  3. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling.
  4. De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders. Dat neemt de leerkracht mee in het plan van aanpak.
  5. Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk.
  6. De school formuleert doelen en bekijkt wat er nodig is om die doelen te bereiken.
  7. De school werkt systematisch, in stappen en transparant.

Zorgvisie Vrije Basisschool De Vlinder

EEN ZORGZAME SCHOOL ANNO 2016
Zorgen voor kinderen vanuit HGW (handelingsgericht werken): een visie!

Zorgzaam omgaan met kinderen is een fundament om de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind maximaal te ontplooien. Het zijn deze ontwikkelingsmogelijkheden die we dag in dag uit maximaal trachten te realiseren binnen en buiten de school. We vinden dat kinderen recht hebben op een ongelijke behandeling! Opvoeding en ontwikkeling van een kind is een gezamenlijk proces. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor dit traject! Op weg naar ons doel kunnen we immers tegemoet gekomen worden door sterke bondgenoten, sterke krachtbronnen.

Bij het uitwerken van deze visie doorlopen we drie niveaus (kind-, leerkracht- en schoolniveau), die voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de visie op zorg binnen een school bepalen. Ze worden beïnvloed door de schoolcontext en de eigen ‘rugzak’. Daartussen vinden we als bindmiddel de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken terug. Ze zijn waardevol als spiegel bij een doordacht zorgbeleid en kunnen fungeren als kwaliteitskader, de kritische vriend.

Kindniveau

Hoe zien we de kinderen op onze school?

We vertrekken vanuit de gedachte dat elk kind anders is. We moeten ons ervan bewust zijn dat we die verschillen kunnen opvangen door kinderen een breed spectrum aan activiteiten en werkvormen aan te bieden, waarbij we de heterogeniteit van de klas niet uit de weg gaan. We moeten al onze leerlingen zowel uitdaging als ondersteuning bieden.

Daarnaast zien we het kind als volwaardige partner dat zelf ideeën heeft om zijn leerproces te beïnvloeden en het eigen leren steeds meer in handen neemt, waardoor zijn metacognitieve vaardigheden verhogen. Deze competenties zijn immers nodig om van onze ‘kinderen’ zelfredzame, kritische en geëngageerde ‘jongeren’ te maken.

Leerkrachtniveau

Hoe zien we onze leerkracht binnen onze zorgzame schoolsfeer?

Je bent geen afgewerkte leerkracht als je afstudeert, noch heb je als ervaren leerkracht alle wijsheid in petto. We accepteren de professionele ongelijkheid in ons team. We geloven in het levenslang leren, waarbij we professionele groei beogen. We leren van en met elkaar. We (h)erkennen de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in zijn zoeken naar een breed spectrum aan activiteiten om alle kinderen maximale ontplooiingskansen te bieden.

Schoolniveau

Wat biedt onze school vanuit haar fundamenten voor onze leerlingen, leerkrachten en ouders?

Geen visie zonder daadkracht! We vertrekken vanuit het beleidsvoerend vermogen van de school om de zorgzaamheid rond kinderen blijvend vorm te geven. Dit resulteert in keuzes op het vlak van het lestijdenpakket, indeling leerlingengroepen, uitbouw zorgkader, … Dit zorgbeleid is transparant naar de leerkrachten, de ouders en externe hulpverleners!

De school doet beroep op externe actoren om haar professionele kennis op het gebied van zorg voor kinderen te verrijken en aan te vullen. Bij het invullen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht alsook de ouders is er een nauwe samenwerking tussen allen betrokken partijen. Ouders en CLB nemen een vooraanstaande plaats in als bondgenoot in ons zorgbeleid onder het motto ‘samen staan we sterk’!