Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Korte introductie

Hieronder willen we u een beknopte indruk geven van de gedachtegang van onze school.  We hopen dat u ons hierdoor wat beter wil leren kennen…

Basisschool ‘de Vlinder’, is een open, katholieke dialoogschool die deel uitmaakt van een grotere familie, het katholiek onderwijs bisdom Antwerpen regio Turnhout (KOBArT).  Wij verwelkomen iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Wij willen vanuit onze eigen geloofstraditie in dialoog gaan.

Een positief leef- en leerklimaat en een krachtige leeromgeving zijn absolute voorwaarden om tot goed leren te komen. We investeren graag in een fijn, zorgzaam en warm schoolklimaat. Bij het bepalen van het kwaliteitsvol onderwijsaanbod is uw kind, met zijn talenten en beperkingen, het belangrijkste uitgangspunt. ‘Wat heeft deze leerling nodig?’ is dan ook een cruciale vraag. Als leerkrachten de noden van de leerlingen kennen, kunnen ze leerinhouden bepalen, geschikte didactische werkvormen selecteren en kiezen voor een aangepaste begeleidingsstijl. We geloven in de groeimogelijkheden van iedereen. In een school werken vele betrokkenen samen aan dezelfde opdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun proces van menswording. Een goede en open communicatie tussen alle betrokken schoolpartners (leerlingen, leerkrachten, ouders, plaatselijke gemeenschap, externen) is hierbij erg belangrijk. We willen steeds samen naar een duurzame oplossing zoeken.